+ powrót

Regulamin

REGULAMIN PORTU MORSKIEGO W PUCKU

 

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

 

 1. W skład Portu Morskiego Puck wchodzi:
  • Basen Rybacki ul. Żeglarzy 1
  • Basen Jachtowy ul. Lipowa 1
 2. Z ramienia Gminy Miasta Puck administratorem Portu Morskiego jest Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Pucku.
 3. Pełnomocnikiem Portu jest Kierownik Portu działający w oparciu o niniejszy Regulamin Portu.
 4. Obszar Portu obejmuje teren Portu zgodnie z zatwierdzoną lokalizacją.
 5. Teren Portu obejmuje teren zajmowany przez zabudowania Portu, nabrzeża, pirsy i tereny niezabudowane znajdujące się wewnątrz granic Portu.
 6. Akwen Portu obejmuje Basen Jachtowy pomiędzy główkami falochronu a molo oraz akwen Basenu Rybackiego pomiędzy główkami wschodniego nabrzeża i pływającego falochronu.
 7. W skład zabudowań Portu wchodzą: hangary, warsztaty, magazyny oraz pomieszczenia biurowe, świetlice i pomieszczenia socjalne.
 8. Tabor pływający Portu składa się ze sprzętu klubów, MOKSiR, PZŻ oraz sprzętu prywatnego.
 9. Rejestr sprzętu prywatnego prowadzony jest przez Bosmana Portu.
 10. Na terenie Portu obowiązuje cennik opłat za poszczególne usługi.
 11. Na terenie Portu obowiązują przepisy ruchu drogowego.
 12. Na akwenie Portu obowiązują przepisy MPZZM.

 

 

II. PRZEPISY PORZĄDKOWE PORTU

 

 1. Prawo do przebywania na terenie Portu mają:
  • uczestnicy regat, zgrupowań i osoby towarzyszące
  • właściciele jednostek pływających i ich gości na podstawie identyfikatorów
  • pracownicy Portu lub interesanci
  • załogi jachtów zgłoszone u Bosmana na postój
  • inne osoby z tytułu pełnienia obowiązków służbowych
  • goście restauracji "U Bosmana" i "TAWERNY"
  • klienci sklepu żeglarskiego i stacji paliw
  • pracownicy restauracji
  • pasażerowie statku "IWA"
 2. Na terenie Portu zabrania się:
  • biwakowania
  • parkowania samochodów w miejscach niedozwolonych
  • slipowania jednostek bez zgody Bosmana
  • korzystania z urządzeń lub wyposażenia Portu nie zgodnie z ich przeznaczeniem
  • psy wprowadzane na teren Portu muszą być na smyczy (nie dotyczy psa służbowego)
  • zaśmiecania terenu Portu, niszczenie elementów ochrony brzegu
  • tarasowania przejść, pirsów, nabrzeża oraz slipów
  • picia alkoholu oraz przebywanie w stanie nietrzeźwym
  • mycia samochodów i przyczep
  • wędkowania bez zgody Bosmana
  • tarasowania dróg pożarowych
  • kąpieli
  • kotwiczenia w wejściu do basenu
  • poruszania się w sposób zagrażający bezpieczeństwu jachtów lub urządzeń Portu
  • cumowania na miejscach przeznaczonych dla innych jachtów bez zgody Bosmana Portu

 

III. PRZEBYWANIE JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH W PORCIE

 

 1. Przebywanie jachtów na akwenie Portu powinno być w formie: zatrzymania się, postoju lub postoju stałego.
 2. Prawo do zatrzymania się na akwenie Portu przysługuje wszystkim jachtom, o ile pozwala na to miejsce w basenie Portu.
 3. Postój jachtów - gości powinien odbywać się według następującej procedury:
  • zatrzymanie się w basenie Portu przy kei gościnnej, zgłoszenie postoju u Bosmana Portu lub służby dyżurnej, dokonanie opłaty postojowej,
  • zajęcie miejsca przy nabrzeżu lub w y-bomach wyznaczonych przez Bosmana,
  • za prawidłowe i bezpieczne cumowanie jednostki odpowiada jej użytkownik,
  • miejsca przydzielone jednostkom nie są miejscami stałymi. Na polecenie administracji Portu załoga zobowiązana jest przecumować jednostkę na wskazane miejsce postoju (sytuacja taka może zaistnieć np. na czas trwania regat lub innych imprez). W przypadku braku kontaktu z załogą lub niezastosowania się do poleceń, Bosman może dokonać zastępczego przecumowania jednostek w inne miejsca,
  • wszelkie formalności związane z postojem jachtów przy nabrzeżu oraz opłat należy regulować niezwłocznie po zacumowaniu u Bosmana lub w biurze Portu, przedkładając i podpisując stosowne dokumenty (deklaracja postoju).
 4. Opłaty za miejsca postojowe w Porcie wnosi się za zadeklarowany czas postoju określonej jednostki pływającej bez możliwości podnajęcia miejsca.
 5. Jednostka, która nie ureguluje opłaty lub odmawia przedłużenia lub podpisania stosownych dokumentów zostanie zobowiązana przez administrację portu, w razie potrzeby w obecności Policji, inspekcji morskiej lub przedstawiciela Kapitanatu do natychmiastowego opuszczenia portu z zakazem powtórnego zawinięcia. Jednocześnie w przypadku zalegania z opłatami administrator skieruje odpowiedni wniosek o wpis podmiotu zalegającego z zapłatą do rejestru dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego.
 6. Opłaty postojowe ustala cennik zatwierdzony przez Dyrektora MOKSiR Puck. Dyrektor może zwolnić jednostkę z opłat. Armatorzy stale cumujący w porcie składają deklarację postoju stanowiącą załącznik do Regulaminu. Nie złożenie deklaracji upoważnia Port do innego zadysponowania miejscem postojowym.
 7. Osoba podpisująca deklarację postoju wskazuje podmiot, w imieniu którego zawiera umowę o postój. Osoba podpisująca deklarację przyjmuje na siebie solidarną odpowiedzialność za zapłatę zobowiązań wynikających z zawartej umowy oraz odszkodowania.
 8. Za szkody powstałe w jachtach, ich wyposażeniu czy mieniu załogi obsługa portu ani port nie odpowiada. Zaleca się prowadzenie wacht, szczególnie w przypadku warunków sztormowych.
 9. W przypadku łamania Regulaminu i innych obowiązujących przepisów uprawnione są do interwencji odpowiednie służby : Policja, Straż Miejska, inspekcja morska, Kapitanat Portu, Straż Graniczna, celem przywrócenia stanu zgodnego z prawem oraz ukarania winnych naruszenia przepisów.
 10. Zaleca się sposób cumowania poprzez zamontowanie amortyzatorów sprężynowych lub gumowych na wszystkich miejscach postojowych.
 11. Wszystkie osoby przebywające na terenie portu zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz poleceń wydawanych przez obsługę Portu.
 12. Wpłynięcie na akwen Portu i korzystanie z jej usług jest tożsame z zaakceptowaniem warunków i zasad objętych niniejszym regulaminem.

 

 

IV. WEJŚCIE I WYJŚCIE Z PORTU

 

 1. Wszystkie jachty wchodzące i wychodzące z akwenu Portu obowiązuje zgłoszenie tego faktu u Bosmana Portu.
 2. Powyższe dotyczy również wywożonych z portu jednostek transportem kołowym.

 

 

V. KORZYSTANIE Z URZĄDZEŃ I WYPOSAŻENIA PORTU

 

 1. Korzystanie z urządzeń socjalnych lub wyposażenia Portu odbywać się może wyłącznie w porozumieniu z Bosmanem Portu.
 2. Punkty poboru wody służą jedynie dla potrzeb Portu. Podłączenie węży służących tylko do mycia jednostek może odbywać się wyłącznie w porozumieniu z Bosmanem Portu.

 

 

 

VI. PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY P.POŻ

 

 1. Na obszarze Portu obowiązują ogólne przepisy bezpieczeństwa nad wodą oraz ochrony przeciwpożarowej.
 2. W szczególności w Porcie zabrania się:
  • używania sprzętu ratunkowego przez osoby nieupoważnione
  • używanie sprzętu ratunkowego lub przeciwpożarowego do celów niezgodnych z ich przeznaczeniem
  • rozpalania ognisk, pochodni lub też używania bez potrzeby ratowniczych środków pirotechnicznych
  • stwarzania sytuacji niebezpiecznych zarówno na akwenie jak i na terenie Portu
  • tarasowania dróg pożarowych
 3. Alarmy:
  1. Alarm pożarowy
   • Sygnał - długie wycie syreny i bicie w dzwon. Po ogłoszeniu alarmu pożarowego wszystkie osoby przebywające na obszarze Portu winni podporządkować się zarządzeniom osoby, która organizuje akcję przeciw pożarową do momentu przybycia straży pożarnej.

   • Sygnał - krótkie sygnały syreną i bicie w dzwon. Po ogłoszeniu alarmu Bosman Portu lub osoba odpowiedzialna organizuje ekipę ratowniczą i kieruje jej akcją.VII. PRZEPISY ZIMOWANIA TABORU PŁYWAJĄCEGO

 

 1. Hangar na terenie Portu służy do przechowywania sprzętu MOKSiR i PZŻ.
 2. Sprzęt prywatny może stacjonować na terenie Portu w miejscu wyznaczonym przez Bosmana Portu za zgodą MOKSiR.
 3. Za postój sprzętu na terenie Portu pobiera się opłatę miesięczną w wysokości ustalonej przez MOKSiR.
 4. Warsztaty na terenie Portu przeznaczone są wyłącznie na potrzeby MOKSiR-u. Korzystanie przez inne osoby jest możliwe za odpłatnością.

 

 

VIII. ETYKIETA ŻEGLARSKA W PORCIE

 

 1. Na terenie Portu obowiązuje ogólnie przyjęta etykieta żeglarska.

 

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu Portu sprawuje kierownik Portu.
 2. Wszystkie osoby przebywające na terenie Portu zobowiązane są do podporządkowania się w/w Regulaminowi Portu.
 3. Użytkowników portu obowiązuje aktualne zarządzenie Porządkowe Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni - przepisy portowe.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, w tym międzynarodowe przepisy o zapobieganiu zanieczyszczenia na morzu "Konwencja Marpol 73/78, "Konwencja Helsinska 74" , Zarządzenie Porządkowe Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 18 lipca 2000 r. Przepisy portowe (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 78 poz. 474 z późn. zm.) oraz inne przepisy porządkowe wydane na podstawie art. 48 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczpospolitej Polskiej i administracji morskiej.
 5. Regulamin Portu wchodzi w życie z dniem 01.02.2010 r.