REGULAMIN PORTU MORSKIEGO W PUCKU

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE
1. W skład Portu Morskiego Puck wchodzi:
a. Basen Rybacki, ul. Żeglarzy 1
b. Basen Jachtowy, ul. Lipowa 1
2. Z ramienia Gminy Miasta Puck administratorem Portu Morskiego jest Miejski Ośrodek, Kultury, Sportu i Rekreacji w Pucku.
3. Pełnomocnikiem Portu jest Kierownik Portu działający w oparciu o niniejszy Regulamin portu.
4. Obszar Portu obejmuje teren Portu zgodnie z zatwierdzoną lokalizacją.
5. Teren Portu obejmuje teren zajmowany przez zabudowania Portu, nabrzeża, pirsy i tereny niezabudowane znajdujące się wewnątrz granic Portu.
6. Akwen Portu obejmuje Basen Jachtowy pomiędzy główkami falochronu a molo oraz akwen Basenu Rybackiego pomiędzy główkami wschodniego nabrzeża i pływającego falochronu.
7. W skład zabudowań Portu wchodzą: hangary, warsztaty, magazyny oraz pomieszczenia biurowe, świetlice i pomieszczenia socjalne.
8. Tabor pływający Portu składa się ze sprzętu klubów, MOKSiR, PZŻ oraz sprzętu prywatnego.
9. Rejestr sprzętu prywatnego prowadzony jest przez obsługę Portu.
10. Na terenie Portu obowiązuje cennik opłat za poszczególne usługi.
11. Na terenie Portu obowiązują przepisy ruchu drogowego.
12. Na akwenie Portu obowiązują przepisy MPZZM.


II. PRZEPISY PORZĄDKOWE PORTU
1.Prawo do przebywania na terenie Portu mają:
a. Uczestnicy regat, zgrupowań i osoby towarzyszące
b. Właściciele jednostek pływających i ich goście
c. Pracownicy Portu lub interesanci
d. Załogi jachtów zgłoszone u obsługi Portu na postój
e. Inne osoby z tytułu pełnienia obowiązków służbowych
f.  Goście restauracji „U Bosmana” i „Tawerny MISTARL”
g. Klienci sklepu żeglarskiego i stacji paliw
h. Pracownicy restauracji
2. Na terenie portu zabrania się:
a. Biwakowania
b. Parkowania samochodów w miejscach  niedozwolonych
c. Slipowania jednostek bez zgody obsługi Portu.
d. Korzystania z urządzeń lub wyposażenia Portu nie zgodnie z ich przeznaczeniem,
e. Psy wprowadzane na teren portu muszą być na smyczy (nie dotyczy psa służbowego)
f.  Zaśmiecania terenu Portu, niszczenia elementów ochrony brzegu
g. Tarasowania przejść, pirsów, nabrzeża oraz slipów
h. Picia alkoholu oraz przebywania w stanie nietrzeźwym
i. Mycia samochodów i przyczep
j. Wędkowania bez zgody obsługi Portu
k. Tarasowania dróg pożarowych
l. Kąpieli
m. Kotwiczenia w wejściu do basenu
n. Poruszania się w sposób zagrażający bezpieczeństwu jachtów lub urządzeń Portu
o. Cumowania na miejscach przeznaczonych dla innych jachtów bez zgody obsługi Portu


III. PRZEBYWANIE JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH W PORCIE

1. Przebywanie jachtów na akwenie Portu powinno być w formie: zatrzymania się, postoju lub postoju stałego.
2. Prawo do zatrzymania się na akwenie Portu przysługuje wszystkim jachtom, o ile pozwala na to miejsce w basenie Portu.
3. Postój jachtów – gości powinien odbywać się według następującej procedury:
a. Zatrzymanie się w basenie Portu przy kei gościnnej, zgłoszenie postoju u obsługi Portu, dokonanie opłaty postojowej
b. Zajęcie miejsca przy nabrzeżu lub w y-bomach wyznaczonych przez obsługę portu
c. Za prawidłowe i bezpieczne cumowanie jednostki odpowiada jej użytkownik
d. Miejsca przydzielone jednostkom nie są miejscami stałymi, na polecenie administracji Portu załoga zobowiązana jest przecumować jednostkę na wskazane miejsce postoju (sytuacja taka może zaistnieć np. na czas trwania regat lub innych imprez). W przypadku braku kontaktu z załogą lub niezastosowania się do poleceń, obsługa Portu może dokonać zastępczego przecumowania jednostek w inne miejsca
e. Obsługa Portu, w uzasadnionych przypadkach, związanych z zagrożeniem bezpieczeństwa użytkowników Portu, mogących grozić uszkodzeniem lub zanieczyszczenie nabrzeży i infrastruktury Portu, ma prawo wstępu na jednostkę celem podjęcia stosownych działań, przeprowadzenia kontroli przestrzegania przepisów portowych oraz kontroli jednostki w zakresie wyposażenia w sprzęt ratunkowy.
f.  Wszelkie formalności związane z postojem jachtów przy nabrzeżu oraz opłat należy regulować niezwłocznie po zacumowaniu, u obsługi Portu lub w biurze Portu, przedkładając i podpisaną stosowne dokumenty (deklaracja postoju – dotyczy powyżej 7 dni)
4. Jednostki z napędem mechanicznym zobowiązane są do poruszania się po Marinie z minimalną prędkością, nie większą niż 3 węzły na godzinę (3 knots/h)
5. Zabronione jest prowadzenie ćwiczeń manewrowych wewnątrz basenu przystani bez zgody obsługi Portu.
6. Opłaty za miejsca postojowe w Porcie wnosi się z góry za zadeklarowany czas postoju określonej jednostki pływającej bez możliwości podnajęcia miejsca.
7. Miejsca postojowe mogą być wykorzystywane wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem. Użytkownik nie ma prawa wykorzystywać miejsca postojowego dla innych celów, naruszających prządek umowy.
8.Jednostka, która nie ureguluje opłaty lub odmawia przedłużenia lub podpisania stosownych dokumentów zostanie zobowiązana przez administrację Portu, w razie potrzeby w obecności Policji, inspekcji morskiej lub przedstawiciela Kapitanatu do natychmiastowego opuszczenia portu z zakazem powtórnego zawinięcia. Jednocześnie w przypadku zalegania z opłatami administrator zastrzega sobie prawo dochodzenia odsetek ustawowych oraz skieruje odpowiedni wniosek o wpis podmiotu zalegającego z zapłatą do rejestru dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego.
9. Obsługa Portu ma prawo odmówienia wodowania/slipowania jednostki, której właściciel bądź armator jest dłużnikiem MOKSiR Puck z tytułu postoju lub usług w Porcie za okresy poprzednie, do czasu zapłaty należności. W przypadku nie zastosowania się do poleceń wstrzymania wodowania/slipowania właściciel bądź armator jednostki traci możliwość korzystania z usług Portu Puck.
10. Opłaty postojowe ustala cennik zatwierdzony przez Dyrektora MOKSiR Puck. Dyrektor może udzielić rabatu lub zwolnić jednostkę z opłat. Armatorzy stale cumujący w porcie składają deklarację postoju stanowiącą załącznik do Regulaminu. Nie złożenie deklaracji upoważnia Port do innego zadysponowania miejscem postojowym.
11. Rezydenci, w przypadku opuszczenia stanowiska postoju są zobowiązani do zgłoszenia terminu powrotu kierownikowi lub obsłudze Portu. W tym terminie MOKSiR Puck jest upoważniony do zawierania umów na krótkotrwały postój jednostki w miejscu rezydenta z innymi użytkownikami Portu.
12. Nie zgłoszenie przez rezydenta terminu powrotu upoważnia do dysponowaniem jego miejsca przez Kierownika Portu.
13. Osoba podpisująca deklarację postoju wskazuje podmiot, w imieniu którego zawiera umowę o postój. Osoba podpisująca deklarację przyjmuje na siebie solidarną odpowiedzialność za zapłatę zobowiązań wynikających z zawartej umowy oraz odszkodowania.
14. Miejsca postojowe dla przyczep, zimowania jednostek oraz jednostek w okresie letnim są udostępnianie na użytkownikowi na jego wniosek i odpowiedzialność. Właściciel jednostki jest zobowiązany do użytkowania miejsca postojowego wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. MOKSiR Puck nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne zniszczenia, kradzieże i inne szkody powstałe na jednostce korzystającym z miejsca postojowego udostępnionego przez MOKSiR Puck. W przypadku zaistnienia jakiejkolwiek szkody rola MOKSiR Puck sprowadza się jedynie do pomocy w ustaleniu sprawcy zdarzenia poprzez udostępnienie zapisów z monitoringu.
15. Zaleca się prowadzenie wacht, szczególnie w przypadku warunków sztormowych.
16. W przypadku łamania Regulaminu i innych obowiązujących przepisów uprawnione są do interwencji odpowiednia służby: Policja, Straż Miejska, inspekcja morska, Kapitanat Portu, Straż Graniczna, celem przywrócenia stanu zgodnego z prawem oraz ukazania winnych naruszenia przepisów.
17. Załoga jednostki zobowiązana jest do zastosowania bezpiecznych sposobów cumowania, poprzez umieszczenie odpowiednich cum, mooringów czy szpringów. Zabronione jest jakiekolwiek ingerowanie w infrastrukturę Portu poprzez wykorzystanie własnych konstrukcji i ich elementów.
18. Wszystkie osoby przebywające na terenie portu zobowiązane są do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz poleceń wydawanych przez obsługę Portu.
19. Wpłynięcie na akwen Portu i korzystanie z jej usług jest tożsame z zaakceptowaniem warunków i zasad objętych niniejszym Regulaminem.
20. W przypadku jeżeli użytkownik korzysta z infrastruktury Portu w sposób samowolny, niezgodny z przeznaczeniem, zakłócającym funkcjonowanie Poru Puck, naruszającym warunki bezpieczeństwa, sanitarne i porządkowe to administracja Portu zastrzega sobie prawo do usunięcia tych nieprawidłowości na koszt użytkownika jeżeli on sam ich nie usunie w terminie wyznaczonym przez MOKSiR Puck.
21. Miejsce postojowe dla przyczep i samochodów wyznacza obsługa portu. Wynajem miejsca nie oznacza zawarcia umowy przechowania. MOKSiR Puck nie odpowiada za ewentualne straty oraz dewastacje lub utratę przyczepy, MOKSiR nie świadczy co do stawianych przyczep usługi ich dozoru.
22. Postój statków na wodzie w sezonie zimowym, możliwy jest wyłącznie na ryzyko armatora i przy zapewnieniu ciągłej opieki nad statkiem przez załogę lub armatora.
23. Zabrania się prac pokładowych, które mogą zanieczyścić środowisko naturalne oraz stworzyć sytuacje niebezpieczne dla innych jednostek oraz Portu.


IV. WEJŚCIE I WYJŚCIE Z PORTU

1. Wszystkie jachty wchodzące i wychodzące z akwenu Portu obowiązuje zgłoszenie tego faktu u obsługi Portu.
2. Powyższe dotyczy również wywożonych z portu jednostek transportem kołowym.

V. KORZYSTANIE Z URZĄDZEŃ I WYPOSARZENIA PORTU

1. Korzystanie z urządzeń socjalnych lub wyposażenia Portu odbywać się może wyłącznie w porozumieniu z obsługą Portu.
2. Punkty poboru wody służą jedynie dla potrzeb Portu. Podłączenie węży służących tylko do mycia jednostek może odbywać się wyłącznie w porozumieniu z obsługą Portu.

VI. PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY PRZECIW POŻAROWEJ

1. Na obszarze Portu obowiązują ogólne przepisy bezpieczeństwa nad wodą oraz ochrony przeciw pożarowej.
2. W szczególności zabrania się:
a. Używania sprzętu ratunkowego przez osoby nieupoważnione
b. Używania sprzętu ratunkowego lub przeciwpożarowego do celów niezgodnych z ich przeznaczeniem
c. Rozpalania ognisk, pochodni lub też używania bez potrzeby ratowniczych środków pirotechnicznych
d. Stwarzania sytuacji niebezpiecznych zarówno na akwenie jak i na terenie Portu
e. Tarasowania dróg pożarowych

3. Alarmy:
a. Alarm pożarowy
Sygnał – długie wycie syreny. Po ogłoszeniu alarmu pożarowego wszystkie osoby przebywające na obszarze Portu winni podporządkować się zarządzeniom osoby, która organizuje akcję przeciwpożarową do momentu przybycia Straży Pożarnej.


VII. PRZEPISY ZIMOWANIA TABORU PŁYWAJĄCEGO

1. Hangar na terenie Portu służy do przechowywania sprzęt MOKSiR i PZŻ
2. Sprzęt prywatny może stacjonować na terenie Portu w miejscu wyznaczonym przez obsługę Portu za zgodą MOKSiR Puck
3. Za postój sprzętu na terenie Portu pobiera się opłatę miesięczną w wysokości ustalonej przez MOKSiR
4. Warsztaty na terenie Portu przeznaczone są wyłącznie na potrzeby MOKSiR Puck. Korzystanie przez inne osoby jest możliwe za odpłatnością

VIII. ETYKIETA ŻEGLARSKA W PORCIE
1. Na terenie Portu obowiązuje ogólnie przyjęta etykieta żeglarska

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu Portu sprawuje Kierownik Portu
2. Wszystkie osoby przebywające na terenie Portu zobowiązane są do przestrzegania w/w Regulaminu Portu.
3. Użytkowników Portu obowiązuje aktualne zarządzenie Porządkowe Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni – przepisy portowe.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, w tym międzynarodowe przepisy prawa, w tym międzynarodowe przepisy o zapobieganiu zanieczyszczenia na morzu „Konwencja Marpol 73/78, Konwencja Helsińska 74”, Zarządzenie Porządkowe Dyrektora Morskiego w Gdyni z dnia 18 lipca 2000 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 78 poz. 474 z późn. zm.) oraz inne przepisy porządkowe wydane na podstawie art. 48 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczpospolitej Polskiej i administracji morskiej.
5. Regulamin Portu wchodzi w życie z dniem 01.03.2017 r.